Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení.

spoločnosti TAMADA Group, spol. s r. o., Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava IČO: 35813334

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup u spoločnosti TAMADA Group, spol. s r. o., Ďurgalova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35813334, IČ DPH: SK2021574863 / ďalej predajca /. Podmienky presne vymedzujú a aj upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – zákazníka . Tieto zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Kúpna zmluva a jej uzatvorenie

Kupujúci si prostredníctvom objednávky môže vybrať tovar, o ktorý má záujem. V objednávke – v kúpnej zmluve musí presne uviesť názov tovaru , kód tovaru a množstvo. Taktiež musí uviesť svoje meno a priezvisko, bydlisko, kontakty či už tel. číslo a e-mailovú adresu.
Kúpna zmluva je uzavretá vtedy, keď kupujúci potvrdí a odošle objednávku/kúpnu zmluvu/ predajcovi , ten ju potvrdí. Zároveň kupujúci potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru uvedené predávajúcim na stránke www.nicepohony.eu. Obchodné podmienky sú pre obidve strany záväzné.

 Predávajúci sa zaväzuje:
– predávaný tovar expedovať odberateľovi bezchybný, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR a EU.
– vyhradzuje si právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade.
– je povinný kupujúceho informovať e-mailom o stave objednávky. Ak nie je možné objednávku vybaviť podľa želania zákazníka je nutné ho zo strany predajcu o tom informovať telefonicky alebo e-mailom. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť. Pri inom dohovore obidvoch strán sa tovar odosiela kupujúcemu podľa dodacích podmienok.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci sa môže zrušiť objednávku, avšak musí to oznámiť e-mailom alebo telefonicky predávajúcemu do 24 hod. od času odoslania objednávky prostredníctvom formulára: odstúpenie od zmluvy Taktiež môže (v prípade, že je fyzickou osobou a nie právnickou osobou) do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy tovar vrátiť bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený , nerozbalený a v pôvodnom obale spolu s faktúrou alebo daňovým dokladom. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí kupujúci tovar doručiť prostredníctvom kuriéra na adresu spoločnosti. Osobné vrátenie tovaru je možné len na adrese predávajúceho alebo jeho skladu. O osobné vrátenie tovaru je povinný kupujúci v prípade záujmu požiadať na kontaktnej emailovej adrese predajcu. Do 24 hodín od obdržania žiadosti kupujúceho o osobné vrátenie tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu potvrdiť miesto a dátum spätného prevzatia tovaru predávajúcim.
Po vrátení tovaru bude kupujúcemu do 30 dní vrátená čiastka zodpovedajúca kúpnej cene tovaru , poštovné sa neuhrádza kupujúcemu pri vrátení a výmene tovaru.
Právo na odstúpenie od objednávky zaniká pri tovare , ktorý bol vyrobený špeciálne na želanie zákazníka.

4. Záruka a zodpovednosť za vady

Ak sa na tovare vyskytnú počas zákonom stanovenej záručnej doby vady je možné uplatniť reklamáciu najneskôr do dovŕšenia 2 rokov od nadobudnutia tovaru. Je možné žiadať výmenu tovaru, alebo náhradu za škodu. Tovar musí byt riadne zabalený, nepoškodený, s kópiou faktúry, opisom vady a príslušnými kontaktmi na kupujúceho. Poštovné neuhrádzame. Spiatočné dodanie tovaru po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

5. Ceny, poštovné a balné, platobné a dodacie podmienky

Vždy platia aktuálne ceny v čase objednávky. K cene tovaru sa pripočítava cena za poštovné a balné. Faktúra vystavená na zakúpený tovar je daňovým dokladom a je vždy súčasťou balíka.

Platobné a dodacie podmienky môžu byť nasledovné:

  • tovar je možné zaslať na dobierku a zaplatiť zaň v hotovosti pri doručení kuriérom, alebo
  • za tovar je možné platiť v hotovosti v sídle predajcu, alebo
  • vo výnimočných prípadoch je možné tovar zaslať na faktúru. Splatnosť takejto faktúry je 14 dní, ak nie je na faktúre uvedené inak alebo ak príde k akejkoľvek pochybnosti ohľadom splatnosti faktúry. V tomto prípade tovar zostáva majetkom kupujúceho až do jeho úplnej úhrady faktúry za predmetný tovar. V prípade nezaplatenia tovaru zaslaného na faktúru a vymáhania takto vzniknutej pohľadávky právnou, prípadne súdnou cestou si predajca vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu 500 € (päťsto euro) ako nepriame náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Právo predajcu na náhradu všetkých iných priamych nákladov (súdnych poplatkov, odmien vyplývajúcich z právneho zastúpenia atď.) zo strany kupujúceho tým nie je dotknuté.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Predajca sa zaväzuje tovar vyexpedovať kupujúcemu do 30 dní od dňa prijatia objednávky. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať a prípadne poškodenie balíka treba nahlásiť doručiteľovi/prepravcovi/. Ak zistí kupujúci po prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť písomne najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. V prípade nevyzdvihnutia zásielky si predajca vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške ako boli uvedené v objednávke. V prípade neprevzatia objednávky a následného nezaplatenia obojsmerných prepravných nákladov kupujúcim si predajca vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu 500 € (päťsto euro) ako nepriame náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Právo predajcu na náhradu všetkých iných priamych nákladov (súdnych poplatkov, odmien vyplývajúcich z právneho zastúpenia atď.) zo strany kupujúceho tým nie je dotknuté.

6. O ochrane osobných údajov
Čítajte TU.

7. Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia v znení uvedenom znení platia v akomkoľvek obchodnom styku s predávajúcim vrátane nákupov prostredníctvom stránky www.nicepohony.eu ako aj iných internetových stránok predajcu. Písomná komunikácia v zmysle týchto obchodných podmienok zahŕňa tiež emailovú komunikáciu.
Predajca si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

V Bratislave 1.1.2019